Хүлээгдлийн мэдээ

Хүлээгдлийн мэдээ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар нэгтгэсэн дүн болон 2016 оны 12 сарын мэдээтэй харьцуулсан байдал

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ, 2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ БАЙДЛААР

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ, 2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ БАЙДЛААР

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2016 оны 4 дүгээр сарын 28-ны байдлаар нэгтгэсэн дүнг 2016 оны 3 дугаар сарын мэдээтэй харьцуулав.

	Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 4 дүгээр сарын 30-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 4 дүгээр сарын 30-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 тоот тушаалын дагуу төв эмнэлэг, төрөлжсөн төвүүдийн хүлээгдлийн мэдээг 2016 оны 4 дүгээр сарын 30-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ, 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ, 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 тоот тушаалын дагуу төв эмнэлэг, төрөлжсөн төвүүдийн хүлээгдлийн мэдээг 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ,  2016 оны 3 дугаар сарын 24-ний байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ, 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ний байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ний байдлаар нэгтгэсэн дүнг 2 сарын мэдээтэй харьцуулсан байдал

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2016 оны 2 дугаар сарын 25-ны байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2016 оны 2 дугаар сарын 25-ны байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2016 оны 2 дугаар сарын 25-ны байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 28-ны байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 28-ны байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 28-ны байдлаар

 	Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 тоот тушаалын дагуу төв эмнэлэг, төрөлжсөн төвүүдийн хүлээгдлийн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 тоот тушаалын дагуу төв эмнэлэг, төрөлжсөн төвүүдийн хүлээгдлийн мэдээг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны байдлаар нэгтгэсэн дүн

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 тоот тушаалын дагуу төв эмнэлэг, төрөлжсөн төвүүдийн хүлээгдлийн мэдээг 2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нэгтгэсэн дүн.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-ний байдлаар

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээ 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-ний байдлаар

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн