Эмнэлзүйн сургагч багш нарыг бэлтгэлээ

Эмнэлзүйн сургагч багш нарыг бэлтгэлээ


“Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, хөтөлбөр-5” төслийн хүрээнд”Цус, цусан бүтээгдэхүүний эмнэл зүйн зохистой хэрэглээ” сэдэвтэмнэлзүйнсургагчбагшбэлтгэхсургалтЦССҮТ дээр 2017оны 4 дүгээрсарын 26-28-ны өдрүүдэдамжилттайзохион байгуулагдлаа. Энэхүү сургалтад төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, ЭМТ, хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн Цус сэлбэлтийг зохицуулах зөвлөлийн дарга, гишүүд, эмч мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Сургалтаар Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/3 тоот тушаалыг танилцуулж, зонхилон тохиолдох өвчний үед  цус, цусанбүтээгдэхүүнийзохистойхэрэглээгтөлөвшүүлэх, цусны сонор сэрэмжийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээршинэ мэдээлэл өглөө.
Уг сургалтын  үр дүндолон чухал ахиц дэвшил гарч байгааг холбогдох мэргэжилтнүүд тэмдэглэлээ. Тухайлбал, эмнэлгийнбайгууллагуудадцус, цусанбутээгдэхуунийзохистойхэрэглээтелевшиж, эмч, эмнэлгийнмэргэжилтнийцус, цусанбутээгдэхуунийхэрэглээ, цусныаюулгүйбайдлынталаархмэдлэг, урчадвар, дадалдээшилж, эмнэлгийнтусламжийнчанарсайжрахаж.Сургалтад хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүд сургалтаар олж авсан мэдлэгийнхээ хүрээнд өөрийн ажиллаж буй эмнэлэгтээ дээрх сургалтыг явуулах юм.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл