“АВТО ОСЛООР АЛАГ ҮРСЭЭ АЛДСААР БАЙХ УУ ?”

“АВТО ОСЛООР АЛАГ ҮРСЭЭ АЛДСААР БАЙХ УУ ?”


  “Осолгэмтлээссэргийлэх: Тогтвортойхөгжлийн зорилт-2030” салбардундынүндэснийзөвлөгөөнийгугтаж ЭМЯ-наассанаачилсан “АвтоослоорАлагүрсээалдсаарбайхуу?” өдөрлөгтГэмтэлСогогСудлалынҮндэснийТөвийнэмч, резидентэмч,
эмнэлгийнажилчиддуухоолойгоонэгтгэнцагаанхалаадтайбайгууллагынхаагаднаталбайдфлашмоббүжигхийж, гэмтлийнэмнэлгийнбаруунталынзамдагууосолгэмтлийнуриалга, анхааруулахтэмдэгбүхийлоозонбарьжолоннийтэддуухоолойгоохүргэлээ. 
    Замтээврийносолньосолгэмтлийншалтгаантөвчлөлийн 3 дахь, насбаралтын 2 дахьшалтгаанболжбайна. 2018 онд 20,345 хүнзамтээврийнослооргэмтэжэмнэлгийнтусламжүйлчилгээавсанбол 528 хүннасбаржээ. Үүнээс 5,646 хүүхэдгэмтэж, 77 хүүхэднасбарсанбайна.
            Иймдосолгэмтлийнэрсдэлтхүчинзүйлийгбууруулахадсалбархоорондынхамтынажиллагаагуялдуулах, иргэдолоннийтийноролцоогхангах, аюулгүйорчинбүрдүүлэх, осолгэмтлийнүедүзүүлэхяаралтайтусламжийгсайжруулаххэрэгтэй

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл