Нийтээр дагаж мөрдөх журам

Нийтээр дагаж мөрдөх журам


УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.        Эрүүл мэндийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангаж Уламжлалт анагаах ухааны онол, эмнэл зүйн нотолгоонд суурилсан тулгуурласан үр дүнтэй тусламж, үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, тасралтгүй үзүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангахад журмын зорилго оршино.

1.2.        Энэхүү журам нь уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээний хэлбэр, нэр төрөл, хамрах хүрээг зохицуулна. 

1.3.        Энэхүү журам нь уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээг дагнан болон хосолмол хэлбэрээр үзүүлдэг төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 15.1 /15.1.6, 15.1.9-өөс бусад/-д заасан эрүүл мэндийн байгууллагуудад хамаарна.

1.4.        Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн байгууллагууд нь уламжлалт анагаах ухааны үндсэн онол, сургааль, оношилгоо, эмчилгээний зарчим, аргуудыг мөрдлөг болгож ажиллана.    

 

Хоёр. Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилго

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээний зорилго нь хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, оношилгоо, эмчилгээг аюулгүй, чанартай, хүртээмжтэй үзүүлж, сэргээн засахад оршино.

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ нь дараахь зорилтуудыг хангахад чиглэсэн байна:

 1. 1 Өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, оношилох, эмчлэхэд хувь хүнд тохирсон өвөрмөц тусламж үйлчилгээг үзүүлэх,
 2. 2 Тусламж үйлчилгээг уламжлалт анагаах ухааны үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн мэргэжилтэн  үзүүлнэ.
 3. 3 Бие, хэл, сэтгэлийн алдагдсан чадамжийг сайжруулах, боломжит дээд хэмжээнд хүртэл эргэн сэргээх

Гурав. Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зарчим

 1. 1 Хүмүүнлэг энэрэнгүй ёс, уламжлалт анагаахын мэргэжилтний ёс зүйг дээдлэх,
 2. 2 Багийн хамтын ажиллагаатай байх,
 3. 3 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд үргэлжийн болон цаг улирлын явдал мөр, идээ унд, эм, шимжүүлэг, хүчжүүлгийг хувь хүний онцлогт тохируулж дадуулан хэрэглэх,
 4.  4 Эмчилгээний есөн зарчмаар өвчний мөн чанар болон эмчилгээний чадлыг тохируулах,
 5. 5 Уламжлалт харах, хүрэлцэх, асуух цогц аргаар өвчин эмгэгийг оношилох, халуун хүйтэн мөн чанарыг хуурмаг үзэгдлийн 5 хавцлаар тодруулах,
 6. 6 Уламжлалт анагаах ухааны өвчний батлагдсан ангиллын дагуу онош тавьж оношилгоо, эмчилгээ, түгээмэл үйлдлийн стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, зааврыг мөрдлөг болгож ажиллах,
 7. 7 Идээ унд, явдал мөр, амарлиулах, арилгах эм, засал эмчилгээгээр бие, хэл, сэтгэлийг нь цогц байдлаар эмчлэх,

Дөрөв. Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадал, хамрах хүрээ

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагыг стандартын дагуу үйлчлэх хүрээ, хүчин чадлыг үндэслэн дараах байдлаар тодорхойлно.

 1. 1 Анхан шатны тусламж, үйлчилгээ: Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн уламжлалт эмчилгээний нэгж, уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг амбулаторийн болон 20 хүртэл ортой  хувийн хэвшлийн эмнэлэг. Тусламж, үйлчилгээг мэргэшсэн эмч, сувилагч үзүүлнэ.
 2. 2 Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ: Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн уламжлалт эмчилгээний нэгж, сувилал, аймгууд дах уламжлалт анагаах ухааны төв,  21-50 хүртэл ортой уламжлалт анагаах ухааны хэвшлийн хувийн эмнэлэг. Тусламж, үйлчилгээг уламжлалт анагаахын чиглэлээр мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн дангаар болон шаардлагатай тохиолдолд бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй хамтарч багийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. 15 оронд нэг эмч, нэг сувилагч ажиллана.
 3. 3 Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ: Уламжлалт анагаах ухааны тусгай мэргэжлийн төв, 50-аас дээш ортой уламжлалт анагаах ухааны хувийн хэвшлийн эмнэлэг. Тусламж үйлчилгээг уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр мэргэшсэн эмч, бусад чиглэлээр мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй хамтарч багийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. 10 оронд нэг их эмч, нэг сувилагч ажиллана

Тав. Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээний хэлбэр, оношилгоо, эмчилгээний төрөл

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээг гэрийн, амбулаторийн, өдрийн, хэвтүүлэн эмчлэх хэлбэрээр үзүүлж, шаардлагатай тохиолдолд дараагийн шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад илгээх бичгээр шилжүүлнэ.

1.  Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээний хэлбэр

 

Гэрийн эмчилгээ

Амбулаторийн эмчилгээ

Өдрийн эмчилгээ

Хэвтүүлэн эмчлэх эмчилгээ

Өвчин эмгэг

Эрүүл мэнд амь насанд шууд аюул учруулахааргүй байх;

 

Эрүүл мэнд амь насанд шууд аюул учруулахааргүй байх;

 

Эрүүл мэнд амь насанд шууд аюул учруулахааргүй байх;

 

Эрүүл мэнд амь насанд шууд аюул учруулж болохуйц байх

Үйлчлүүлэгч

Өөрийн биеэр ирж  үзүүлэх чадамжгүй үйлчлүүлэгчийн өөрийн хүсэлтээр

Хэвтрийн  дэглэм сахих заалтгүй

Хэвтрийн  дэглэм сахих заалтгүй

Хэвтрийн  дэглэм сахих заалттай

Багц эмчилгээ

Хоёр хүртэл тооны засал, 2-3 төрлийн амарлиулах эм

Хоёр хүртэл тооны засал, 3-4 төрлийн амарлиулах  эм

2-4 хүртэл тооны засал, 3-4 төрлийн амарлиулах  эм

3-6 хүртэл тооны  засал, 3-8 хүртэл төрлийн амарлиулах эм, хоёр хүртэл тооны арилгах эм

Орны төрөл

Оргүй

Оргүй

Өдрийн эмчилгээний ортой

Хэвтүүлэн эмчлэх цочмог, цочмогдуу, архаг өвчний ортой

Үргэлжлэх хугацаа

2 цаг

2-4 цаг

6-8 цаг

Хэвтэх хугацаанд

Нэг удаагийн эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа

5-7 хоног

5-7 хоног

5-7 хоног

7-10 хоног

Давтамж

2-3 сар нэг удаа

Улиралд нэг удаа

Хагас жилд нэг удаа

Жилд нэг удаа

Эмчийн хяналт

Эмчид  24 цагийн дотор давтан үзүүлэх шаардлагагүй

Эмчид  24 цагийн дотор давтан үзүүлэх шаардлагагүй

Эмчид  24 цагийн дотор давтан үзүүлэх шаардлагагүй

Эмчид  24 цагийн дотор давтан үзүүлэх шаардлагатай

Гам дэглэм

Идээ ундаа, явдал мөрийн энгийн дэглэмтэй

Идээ ундаа, явдал мөрийн хөнгөн дэглэмтэй

Идээ ундаа, явдал мөрийн хөнгөн дэглэмтэй

Идээ ундаа, явдал мөрийн хатуу дэглэмтэй


Уламжлалт анагаах ухааны оношлогоо, эмчилгээний  төрөл, тусламж ,үйлчилгээний хэлбэр, хүрээгээр

 

 

 

 

                                          Тусламж, үйлчилгээний хүрээ, хэлбэр

 

 

 

 

 

 Тусламж, үйлчилгээний төрөл

Анхан шат

Үндсэн мэргэжил

Төрөлжсөн мэргэжил

Гэрийн

 

Амбулаторийн

Өдрийн

Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулаторийн

Өдрийн

Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулаторийн

Өдрийн

Хэвтүүлэн эмчлэх

1.

Оношлогоо

Уламжлалт анагаах ухааны оношлогоо /асуух, үзэх, хүрэлцэх/

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

 

Эмчилгээ:

Явдал мөр,            идээ унд

Бясалгал

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Гүрэм

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Хувь хүний өвөрмөц чанар, цаг улиралын хөдлөл зүйд тохирсон идээ унд, явдал мөрийн дэглэм, зөвлөгөө

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Дасгал хөдөлгөөн

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

    Эм

Амирлуулах эм

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Арилгах эм: Тосон засал

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

                     Хэвлийн туулга

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

                     Судсан туулга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

                     Бөөлжүүлгэ

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

                     Хамрын эм

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

                     Зөөлөн шимт

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

                     Нируха

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

                     Туйплан эмчилгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Засал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөөлөн засал: Жин засал

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

               Дэвтээлгэ: Ороох дэвтээлгэ

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

                      Рашаан дэвтээлгэ

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

                      Ууран дэвтээлгэ

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

                      Усан дэвтээлгэ

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

                      Арьслах, сэвслэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

                      Шавар

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

Бариа засал: Бүх биеийн бариа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Хэсэгчилсэн бариа (Толгой, хүзүүний, гар хөлийн, их биеийн)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сүүн бариа

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Шөлөн бариа

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Халуун тосон бариа

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

Рашаант бариа

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Шаварт бариа

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

Эмт бариа

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Арвайн бариа

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Ясны бариа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Даран бариа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Суваг хэрдсийн дагуух бариа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тархины доргилтын бариа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Бөөр, савны доргилтын бариа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Гар засал

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

Ширүүн засал: Монгол төөнө

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Харандаан төөнө

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Эсгий төөнө

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Цахилгаан төөнө

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чихний төөнө

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

Хануур засал: Толгойн судас

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Хүзүүний судас

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

Гарын судас

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Хөлийн судас

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Их биеийн судас

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

Бэрх оньстой судас