Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж буй

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж буй