Ажлын байрны талаарх мэдээлэл

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл


Эрүүл мэндийн яамны албан хаагчид

Эрүүл мэндийн яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны стратеги, ажлын байрын үндсэн чиг үүрэг

Журам

Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хянан шийдвэрлэх журам
ТЖА-ны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
ТЖА-ны удирдах албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах журам
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
Төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хянан шийдвэрлэх журам
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар батлах тухай
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
ТҮ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
Хөдөлмөрийн дотоод журам