Сүрьеэ өвчнөөр өвчилсөн нийт хүний 10 гаруй хувь нь хүүхдүүд байна :

Сүрьеэ өвчнөөр өвчилсөн нийт хүний 10 гаруй хувь нь хүүхдүүд байна