Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын төлөөлөгч манай улсын Сэргээн засах асуудлын нөхцөл байдалтай танилцаж, судалж, санал хүсэлт авахаар ирээд байна :

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын төлөөлөгч манай улсын Сэргээн засах асуудлын нөхцөл байдалтай танилцаж, судалж, санал хүсэлт авахаар ирээд байна