Антибиотикийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэ :

Антибиотикийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэ