Урьдчилан сэргийлэх нь учрах эрсдэлийн бууруулна :

Урьдчилан сэргийлэх нь учрах эрсдэлийн бууруулна


Сэтгэгдэл