Хачигт энцефалитын хүний өвчлөл өсөх хандлагатай байна :

Хачигт энцефалитын хүний өвчлөл өсөх хандлагатай байна